Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser. Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af SBM Life sience (i det følgende kaldet SBM). Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, de generelle brugsbetingelser, vores generelle forretningsbetingelser samt vores salgs- og leveringsbetingelser. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage sådanne ændringer efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold
Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører SBM. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret
Alle varemærker på nærværende hjemmeside tilhører SBM-koncernen, medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar
SBM har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere SBM, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte. Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Vi anbefaler derfor, at du tjekker hjemmesidens informationer, inden du bruger dem. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Du er velkommen til at kontakte os direkte, hvis du ønsker yderligere råd eller instruktioner vedrørende vores produkter og tjenester. Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko. Hverken SBM eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Upload af materiale
Når du gør brug af en funktion, der gør det muligt for dig at uploade materiale til dette websted, eller at tage kontakt til andre brugere af dette websted, skal du overholde de standarder for indhold, der er angivet i vores politik for acceptabel brug. Du garanterer for, at sådanne bidrag overholder disse standarder, og du holder os skadesløse for enhver overtrædelse af denne garanti. 

Alt materiale, du uploader til dette websted, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet, og vi har ret til at bruge, kopiere, distribuere og offentliggøre dette materiale til tredjepart til ethvert formål. Vi har desuden ret til at offentliggøre din identitet for tredjepart, som påstår, at materiale opslået eller uploadet af dig til vores websted, udgør en overtrædelse af deres immaterielle rettigheder eller deres ret til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi påtager os intet ansvar over for tredjepart for indhold eller nøjagtigheden af materialer opslået af dig eller andre brugere af dette websted.

Vi har ret til at fjerne ethvert materiale eller opslag, du foretager på vores websted, hvis dette materiale, efter vores mening, ikke overholder standarder for indhold angivet i vores politik for acceptabel brug.

Virus, hacking og andre strafbare forhold
Du må ikke misbruge dette websted ved forsætligt at indføre virus, trojanere, orm, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til dette websted, serveren, som huser webstedet, eller enhver server, computer eller database forbundet til dette websted. Du må ikke angribe dette websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

Ved at overtræde denne bestemmelse foretager du en kriminel handling. Vi vil anmelde enhver sådan overtrædelse til de relevante myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at offentliggøre din identitet for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse bortfalder din ret til at bruge dette websted øjeblikkeligt.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virus eller andre teknologisk skadelige materialer, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet beskyttet materiale som følge af brugen af dette websted eller af din download af materiale slået op på det eller ethvert andet websted knyttet til det.

Link til vores websted
Du må ikke linke til dette websted eller gøre brug af materiale på dette websted uden vores forudgående accept.

Værneting og gældende lovgivning
Domstolen i [Danmark] vil have enekompetence over ethvert krav som følge af, eller i tilknytning til, et besøg på dette websted. 

Disse brugsvilkår og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller har tilknytning til dem eller deres genstand eller indgåelse (herunder ikke-kontraktuelle tvister eller krav) skal reguleres af eller fortolkes i henhold til lovgivningen i [Danmark].

Websted med login: adgangsrettigheder 
Fra tid til anden kan vi begrænse adgang til visse dele af dette websted, eller hele webstedet, for brugere, de er registrerede hos os.

Bemærk, at du er forpligtet til at beskytte din adgangsrettighed fra uautoriseret tredjepartsbrug, og at du skal sikre dig, at den ikke kan bruges af andre uden din tilladelse.

Du skal øjeblikkeligt meddele SBM, hvis du erfarer, at der er sket brud på sikkerheden i forhold til materiale på SBM-webstedet, eller hvis uautoriserede personer har  kendskab til din adgangsrettighed, eller hvis du har fundet tegn på, at en sådan adgang kan blive en mulighed.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dog eller tildelt af os, hvis vi mener, at du har overtrådt en eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår.

Ved brug af dette websted skal du overholde bestemmelserne i vores politik for acceptabel brug.

Eksterne hjemmesider/link
Nærværende hjemmeside indeholder link/referencer til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at SBM har godkendt indholdet på disse sider. SBM påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. Link til andre hjemmesider stilles udelukkende til rådighed for at gøre det nemmere for denne hjemmesides brugere at søge informationer. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar. Valget af links skal på ingen måde begrænse brugen til de sider, der er linket til.

Oplysninger givet af dig selv
Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til SBM, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver SBM sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler. SBM er berettiget til at bruge indholdet i meddelelser fra brugerne – herunder forslag, opfindelser, tegninger, teknikker og ekspertviden – til alle formål som for eksempel udvikling, produktion og/eller markedsføring af produkter eller tjenester samt til at overdrage sådanne informationer og uden begrænsninger gøre disse tilgængelige for tredjepart.

Internationale brugere
Nærværende hjemmeside kontrolleres, administreres og opdateres af SBM i Sverige. Den er kun beregnet til brug i Danmark. SBM stiller ingen garantier for, at informationerne på denne hjemmeside er korrekte uden for Danmark, og at produkter og tjenester er tilgængelige i samme udformning, samme omfang eller i henhold til samme betingelser. Når du besøger eller downloader indhold fra denne hjemmeside fra et sted uden for Danmark, er det dit eget ansvar at sikre, at du handler i henhold gældende lovgivning, der hvor du befinder dig. 

De produkter, der omtales på hjemmesiden, kan have forskellige emballager, emballagestørrelser og mærkninger i forskellige lande.

Salg af produkter fra SBM
Vores produkter sælges i henhold til den enhver tid gældende udgave af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Fremadrettede erklæringer
Nærværende hjemmeside kan indeholde fremadrettede erklæringer baseret på aktuelle formodninger og prognoser fra ledelsen i SBM-koncernen eller dennes underafdelinger. Diverse kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer kan medføre væsentlige forskelle mellem virksomhedens faktiske, fremtidige resultater, finansielle forhold, udvikling eller præstationer og dem, der anslås på nærværende hjemmeside.