Trim® 2-i-1 gødning + kalkGødning og kalk i en arbejdsgang

. Vores forhandlere

Trim er en utmerket gjødsel for hele hagen. Trim er også ideell til kjøkkenhage og bed, den er klorfattig og kalken motvirker forsurning. Kalken forbedrer pH i jorden, hjælper til å holde en bra jordstruktur og tilfører kalsium. På denne måten utnyttes næringsstoffene i jorden optimalt, plantene blir frodigere, holder sig friskere og gresset blir grønnere. OBS! Skal ikke brukes på rododendron og andre surjordsvekster som ikke har behov av kalk. 

  • • Gir grønnere græs/gress
   • Sundere/sunnere planter
   • Større rodsystem/rotsystem
   • Bedre mikroliv i jorden

Tilgængelige størrelser: 7.5 kg

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Spred


• Plen, sommerblomster, stauder, roser, frukt, bær og grønnsaker.
• 3 ganger per år: Vår, sommer og høst
 

Dosering

Bruk 1 kg per 20 m2

Areal som behandles

 • 7,5 kg rækker til 150 m²

Downloads

Sammensætning

  N(P)K 8-(1)-4

Registreringsinformation

Farlig ved indtagelse, Forårsager alvorlig øjenskade, Opbevares utilgængeligt for børn, Vask hænderne grundigt efter brug, Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt, Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/beskyttelseshandsker, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning, Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge, I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.