Trim® 2 i 1 gødning + kalk

. Vores forhandlere

Trim 2-i-1 kalksalpeter er specielt velegnet til græsplænen,idet gødningen og kalken vil stimulere græssets vækst og udkonkurrere mosset. Trim 2-i-1 kalksalpeter er også ideel til køkken- og prydhaven, idet produktet er klorfattigt og modvirker forsuring. Undgå surbundsplanter, som rhododendron, der ikke har behov for kalk. På lerholdige jorde vil indholdet af kalk gøre jorden mere porøs og lettere at arbejde med.

  • Gir grønnere græs og sundere planter
  • Mindre ukrudt og mos
  • Bedre slidstyrke
  • Større rodsystem
  • Bedre mikroliv i jorden

Tilgængelige størrelser: 7.5 kg

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Spred
Trim 2-i-1 kalksalpeter kan udstrøes hele året, bedst inden vanding eller nedbør. Gives der Trim 2-i-1 kalksalpeter hvert år, vil den mængde kalk som forsvinder fra jorden som følge af udvaskning og optagelse, blive naturligt erstattet med Trim 2-i-1 kalksalpeter. På den måde udnyttes næringsstofferne i jorden optimalt og græsset vil blive grønnere og smagen i frugt og grøntsager forbedres.

Dosering

1 dl = 100 gr

Grundgød evt første gang i marts-april med Trim Blå, der indeholder alle livsnødvendige som planterne har behov.
Herefter suppleres med Trim 2 i 1 kalksalpeter i juni/juli. Marts/April, Juni/Juli - Græsplænen, Prydhaven og Køkkenhaven 250 g/10 m², Marts/April, Juni/Juli - Bærbuske og frugttræer 300 g/10 m².

Areal som behandles

 • 7,5 kg rækker til 300 m²

Downloads

Sammensætning

  15,5 % totalkvælstof (N) 14,5% nitratkvælstof (N) 1,0% ammoniumkvælstof (N)

Registreringsinformation

Farlig ved indtagelse, Forårsager alvorlig øjenskade, Opbevares utilgængeligt for børn, Vask hænderne grundigt efter brug, Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt, Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/beskyttelseshandsker, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning, Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge, I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.