Trim® Easyspray PlænerensKlar til brug

Find butik

Trim Easyspray anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen. Specielt til det ukrudt, der ikke kan bekæmpes effektivt med andre midler f.eks. granulater. Sprayen giver uafbrudt sprøjtning til beholderen er tømt. Ideel til bekæmpelse af ukrudt under hække også. Størst effektivitet opnås fra maj til juli, hvor både ukrudt og græs er i god vækst.

  • Skader ikke græsset
  • Tár hele ukrudtet, også roden
  • Bredtvirkende og effektivt

Tilgængelige størrelser: 400 ml

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Sprøjtning
 • Skader ikke græsset.
 • Må ikke anvendes efter 1. september.
 • Gødning 1-2 uger før behandling forøger virkningen.
 • Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før og efter behandling.
 • Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4-6 måneder.
 • Best effekt opnås, når græs og ukrudt er i god vækst (maj-juli) og dagtemperaturen er over 12 °c.
 • En plæne på 300 m² vil være fuldt behandlet på mindre end 10 min.

Dosering

Sprøjt med en afstand til græsset på mindst 30 cm. Sprøjt indtil bladene bliver fugtige - stop før, at væsken drypper af bladene.

Areal som behandles

 • Rækker til 500 til 1000 ukrudtsplanter.

Downloads

Sammensætning

  Dichlorprop-P: 1,50 g/l (0,15% w/w), MCPA: 5,20 g/l (0,50% w/w), Dicamba: 0,32 g/l (0,03% w/w)

Forholdsregler ved brug

 • Maksimalt 2 gange per sæson.
 • Der skal minimum gå 6 uger mellem hver behandling.
 • Pas på vinddrift. Rammes et blad på en kulturplante, skal bladet fjernes omgående.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Trim Easyspray Plænerens

Registreringsnummer: 49-116

 • Maksimalt 2 gange per sæson.
 • Der skal minimum gå 6 uger mellem hver behandling.
 • Pas på vinddrift. Rammes et blad på en kulturplante, skal bladet fjernes omgående.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.