Trim® Plænegødning

Find butik

Trim Plænegødning er udviklet specielt til græsplæner. Giver en slidstærk, langsomt voksende plæne med kraftigt dybtgående rodnet, hvilket modvirker mosdannelse og gør plænen mere tørketolerant. Baseret på de reneste råstoffer i verden og er klorfattig.

    • Gir' en grøn og sund plæne
    • Udkonkurrerer mos
    • Harmonisk vækst med færre klipninger

Tilgængelige størrelser: 8.75 kg 14 kg

Produkt video

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Spred

Udstrøes jævnt når græsset er tørt og dugfrit og gerne før regn.
Kan udbringes 3 gange pr år: Forår, sommer og efterår. Der anvendes 2,5 kg pr. 100 m² i marts, juli og september.

Dosering

25g per m² / 2,5 kg per 100 m²

Areal som behandles

  • 350 m²

Downloads

Sammensætning

    NPK 15-3-10 + micronæring

Forholdsregler ved brug

Kan udbringes 3 gange pr år.

Registreringsinformation

Kan udbringes 3 gange pr år.
Farlig ved indtagelse, Forårsager alvorlig øjenskade, Opbevares utilgængeligt for børn, Vask hænderne grundigt efter brug, Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning, Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge, I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge, Skyl munden, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten,

Extended information

Børn og husdyr kan ferdes hvor produktet er anvendt.